Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

Projekt Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Ad Rem sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 01.03.01 Inkubowanie Przedsiębiorstw.

Celem projektu jest inkubacja firm w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferujemy usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, coaching, szkolenia, doradztwo oraz opiekę biznesową lub inne uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa usługi. Projekt oferuje także najem powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), na preferencyjnych warunkach.

Zasady uczestnictwa określa regulamin świadczenia usług inkubacji, który przedstawia ofertę projektu oraz zasady i warunki uczestnictwa i korzystania ze wsparcia. Udział w projekcie jest częściowo odpłatny, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat można uzyskać pod nr telefonu: 695-702-447 lub pisząc na adres: adrem@adrem.elblag.pl

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 01.02.2020 - 31.12.2023

Osoba do kontaktu: Adrian Płączyński, koordynator projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

Wachlarz proponowanych usług w Inkubatorze:

Pakiet podstawowy: usługi księgowe, pomieszczenie biurowe lub usługa wirtualnego biura, wsparcie opiekuna biznesowego.

Pakiet dodatkowy (co najmniej dwie usługi do wyboru)

Usługi ICT: usługa wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla inkubowanych przedsiębiorstw obejmująca: świadczenie usług drogą elektroniczną, zakup usług związanych z prowadzeniem działalności w ramach e-usług, usługi informatyczne, techniczne, doradcze, szkoleniowe (związane bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą ICT), instalacja oprogramowania niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia usług.

Doradztwo prawne: doradztwo, wybór właściwej formy prawnej i procedur urzędowych dotyczących zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, pomoc w negocjacjach i sformułowaniu umowy licencyjnej.

Doradztwo: pozyskiwanie finansowania na działalność gospodarczą (w tym ze środków bezzwrotnych) oraz tworzenie biznesplanów, budowanie modeli biznesowych.

Coaching: indywidualny lub grupowy, obejmujący wyznaczenie i realizację celów w oparciu o indywidulany plan wsparcia.

Mentoring: rozwój kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Opieka nad rozwijaniem kompetencji oraz asysta w prowadzeniu działalności.

Szkolenia: podnoszące kompetencje i kwalifikacje z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołami, marketingowe, sprzedażowe, zawodowe i itp. Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

PR i Marketing: w ramach opracowanego planu strategii marketingowej firmy obejmującego: misję i cele, zadania rynkowe, analizę zewnętrzną i wewnętrzną, budżet marketingowy, analizę źródeł promocji i rozwiązania w zakresie działań marketingowych; opracowanie księgi wizualizacji przedsiębiorstwa (logotyp, wizualizacja materiałów promocyjnych itp.); opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (wizytówki, ulotki, banery, oklejanie samochodu służbowego, stanowiska targowe, filmy promocyjne, kampanie w mediach, w tym w mediach społecznościowych, prowadzenie i zarządzanie kontami społecznościowymi przedsiębiorstw, tworzenie stron internetowych).